روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی؛ ۴ آذر ۱۳۹۶

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

روز جهانی فلسفه؛ بزرگداشت ابن‌سینا: حکمت سینوی

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در طب سینوی، عدد ۲ را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید