القانون فی الطب 1

 

القانون فی‌الطب

الکتاب‌الاول: فی الامور الکلیة من علم الطب

مصحح: نجفقلی حبیبی

سال انتشار: ۱۳۹۷

 

 

میر همدان

 

میر همدان؛

احوال، آثار و آراء میرسیدعلی همدانی

مؤلف: پرویز اذکایی

سال انتشار: ۱۳۹۴

 

 

 پژوهش هایی در آثار...

 

پژوهش‌هایی در آثار

علمی و فلسفی بوعلی‌سینا

مؤلف: جعفر آقایانی چاووشی

سال انتشار: ۱۳۹۴

 

 جوامع علم موسیقی

 

جوامع علم موسیقی؛ ریاضیات شفا

شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

شارح: سید عبداله انوار

سال انتشار: ۱۳۹۴

 

 حکمت عملی

 

حکمت عملی شیخ‌الرئیس

مؤلف: محسن جوادی

سال انتشار: ۱۳۹۱

 

 مقالات حکیم هزاره

 

مقالات همایش پاسداشت حکیم هزاره‌ها

(همدان - شهریور ۱۳۸۶)

سال انتشار: ۱۳۸۹

 

 شرف الملک

 

شرف‌الملک؛ گزارش جشنواره حکمت سینوی

(همدان - آبان ۱۳۸۸)

سال انتشار: ۱۳۸۹

 

 چکیده عقل ناب

 

چکیده عقل ناب

مؤلف: سیدمسعود رضوی

سال انتشار: ۱۳۸۸

 

 کتاب بوعلی‌سینا

 

بوعلی‌سینا

مؤلف: شرف‌الدین خراسانی و دیگران

سال انتشار: ۱۳۸۸

 

 ویژه‌نامه حکیم هزاره

 

ویژه‌نامه همایش حکیم هزاره‌ها

(همدان - شهریور ۱۳۸۶)

سال انتشار: ۱۳۸۶

 

 یادنامه 1383

 

یادنامه همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا

(همدان - شهریور ۱۳۸۶)

سال انتشار: ۱۳۸۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید