کربن‌شناسی - ابن‌سینا و تمثیل عرفانی

 

 

 

جلسه اول

23 مهرماه 1399

 

جلسه دو

30 مهرماه 1399

 

جلسه سوم

7 آبان 1399

 

جلسه چهارم

14 آبان 1399

 

جلسه پنجم

21 آبان 1399

جلسه ششم

28 آبان 1399

جلسه هفتم

5 آذر 1399

 

جلسه هشتم

12 آذر 1399

جلسه نهم

19 آذر 1399

جلسه دهم

26 آذر 1399

 

جلسه یازدهم

3 دی 1399

جلسه دوازدهم

10 دی 1399

جلسه سیزدهم

17 دی 1399

 

جلسه چهاردهم

24 دی 1399

جلسه پانزدهم

8 بهمن 1399

جلسه شانزدهم

1 اسفند 1399

 

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

(شرح رسالة الطیر)

جلسه نوزدهم

18 فروردین 140

(شرح رسالة الطیر)

 

جلسه بیستم

8 اردیبهشت 1400

(شرح رسالة الطیر)

جلسه بیست‌ویکم

15 اردیبهشت 1400

(شرح رسالة الطیر)

جلسه بیست‌ودوم

22 اردیبهشت 1400

(شرح رسالة الطیر)

 

جلسه بیست‌وسوم

29 اردیبهشت 1400

(شرح رسالة الطیر)

جلسه بیست‌وچهارم

12 خرداد 1400

(شرح سلامان و ابسال)

جلسه بیست‌وپنجم

19 خرداد 1400

(شرح سلامان و ابسال)

 

جلسه بیست‌وششم

26 خرداد 1400

(شرح سلامان و ابسال)

جلسه بیست‌وهفتم

9 تیر 1400

(شرح سلامان و ابسال)

جلسه بیست‌وهشتم

16 تیر 1400

(شرح سلامان و ابسال)

 

جلسه بیست‌ونه

جلسه سی‌ام

13 مرداد 1400

(شرح سلامان و ابسال)

  


همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید