چکیده عقل ناب؛ مقالات و گفتگوهایی درباره ابن‌سینا

چکیده عقل ناب

 

 

  کتاب حاضر حاصل تحقیق، ترجمه و سخن جمعی از علاقمندان به حکیم ابوعلی‌سینا است که با قلم گفتار خود کوشیده‌اند گوشه‌هایی از زندگی و نکته‌هایی از اندیشه و عقاید او را بازنمایند. گشایش مطالب این کتاب در سخنان با سخنان شیوای استاد کامران فانی مفتوح شد تا کارنامه‌ای از ابن‌سیناپژوهی ارائه شود و افق‌های این امر برای خوانندگان روشن گردد...

 

 

 

فروش کتاب چکیده

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید