نشست هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ - دفتر وزیر فرهنگ

عکاس: محمدرضا کاظمی (عکاس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد- استاندار همدان

دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد- استاندار همدان

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر مسعود ویژه (مدیرکل ارشاد همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر مسعود ویژه (مدیرکل ارشاد همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی- رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی- رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی- رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی- رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی -وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی -وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا

دکتر محمدعلی زلفی‌گل -وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محمدعلی زلفی‌گل -وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و رئیس هیئت امنا) - دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر رسول جعفریان - نماینده فرهنگستان علوم

دکتر رسول جعفریان - نماینده فرهنگستان علوم

دکتر محمدعلی زلفی‌گل -وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محمدعلی زلفی‌گل -وزیر علوم و بازرس بنیاد بوعلی‌سینا

توکل دارائی - رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا

توکل دارائی - رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر غلامرضا اعوانی- عضو حقیقی هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر غلامرضا اعوانی- عضو حقیقی هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید