آرامگاه "بوعلی سینا" - میزبان گردشگران نوروز ۱۳۹۷

عکاس: بهزاد علیپور
01. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

01. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
02. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

02. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
03. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

03. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
04. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

04. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
05. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

05. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
06. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

06. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
07. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

07. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
08. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

08. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
09. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

09. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
10. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

10. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در طب سینوی، عدد ۲ را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید