آرامگاه "بوعلی سینا" - میزبان گردشگران نوروز ۱۳۹۷

عکاس: بهزاد علیپور
01. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

01. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

02. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

02. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

03. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

03. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

04. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

04. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

05. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

05. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

06. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

06. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

07. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

07. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

08. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

08. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

09. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

09. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

10. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

10. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

11. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

11. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

12. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

12. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

13. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

13. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

14. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

14. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

15. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

15. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

16. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

16. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

17. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

17. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

18. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

18. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

19. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

19. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

20. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷

20. آرامگاه بوعلی‌سینا - نوروز ۱۳۹۷


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید