شرق

o        ابن‌سینا – ابن‌رشد

·      صلیبا، جمیل؛ "بین ابن‌‎سینا و ابن‌رشد"

·      یوسف موسی، محمد؛ "فی الالهیات بین ابن‌سینا و ابن‌رشد"

·      درابسة، محمود؛ "مفهوم المجاز بین ابن‌سینا و ابن‌رشد"

 

o        ابن‌سینا – ابن‌رشد؛ ابن‌طبیب

·      حسین الجابری، علی؛ "ابن‌رشد و مشکلة التقابل المقولی المنطقی بین ابن‌سینا و ابن‌طبیب"

 

o        ابن‌سینا – بلدی

·      مهداد، الزبیر؛ "الفکر التربوی عند الاطباء المسلمین (البلدی و ابن‌سینا نموذجا)"

 

o        ابن‌سینا – شوقی

- ؛ "النفس (بین الشوقی و ابن‌سینا)"

 

o        ابن‌سینا – فارابی؛ خوارزمی

·      خیرالله یف، م.م؛ "مسألة تصنیف المعرفة العلمیة فی الشرقین الادنی و الاوسط فی القرون الوسطی (الفارابی، الخوارزمی، ابن‌سینا)"

 

o        ابن‌سینا – غزالی

·         کاظم الوالی، عبد الجلیل؛ "المصطلح الطبیعی، مقارنة بین ابن‌سینا و الغزالی"

 

 

غرب

o        ابن‌سینا

·         آلونسو، مانوئل؛ مترجم: تاج‌الدین ابوزید؛ "ابن‌سینا و آثاره الاولی فی العالم اللاتینی"

 

o        ابن‌سینا – ارسطو - فلسفه

·      الشیروانی، علی؛ "علم‌النفس بین ارسطو و ابن‌سینا"

  

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید