"میراث حکمی و فلسفی ابن‌سینا"

"فلسفه ستیزی در عصر جدید"

·         ادیانی، یونس؛ "رمز گشایی اندیشه سینوی"

·         اذکایی، پرویز؛ "دادشهر ابن‌سینا"

·         اکبریان، رضا؛ احمدی، احمد؛ "مسئله وجود در فلسفه ابن‌سینا"

·         اکرمی، غلامرضا؛ "گام اول براس آشنایی نوجوانان با تاریخچه و اهمیت فلسفه در دوران اسلامی"

·         ال بلک، دیور؛ ترجمه مرضیه سلیمانی؛ "نگاهی به خودآگاهی در فلسفه ابن‌سیناابژه کسب یقین"

·         امام‌جمعه، سیدمهدی؛ "ابتکارات ابن‌سینا در نظریه صدور"

·         امین، سید حسن؛ "رویا در فلسفه ابن‌سینا"

·         انواری، سعید؛ عالمی، روح‌الله؛ "تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا"

·         ای، مارموادرا، مایکل؛ ترجمه حسین واله؛ "ابن‌سینا و مفاهیم اولیه در الهیات‌شفا"

·         ایزدی، اقدس؛ "اثبات وجود خدا از منظر ابن‌سینا"

·         ایزدی ادلو، عظیم؛ "نبوت و سیاست در اندیشه ابن‌سینا"

·         ایمان‌پور، منصور؛ "ارزیابی غایت‌مندی عالم طبیعت در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه"

·         ایمان‌پور، منصور؛ "مساله تطابق ذهن و عین در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه"

·         ایمان‌پور، منصور؛ "ماهیت وحی در اندیشه ابن‌سینا"

·         ایمان‌پور، منصور؛ "واجب الوجود و حدود معرفت انسان به او در فلسفه مشاء"

·         برنجکار، رضا؛ "عقل عملی در آثار ابن‌سینا"

·         بستانی، احمد؛ قادری، خاتم؛ "تخیل نبوت و سیاست در فلسفه ابن‌سینا"

·         بهشتی، احمد؛ "شیخ‌الرئیس و مساله حرکت جوهری"

·         پزشکی، محمد؛ "روش تفکر سیاسی براساس آموزه‌های فیلسوفان مشاء"

·         پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ "نشست نقد کتاب فلسفه سیاسی ابن‌سینا و تأثیر آن بر ادوار بعد نوشته ابوالفضل شکوری"

·         پورجبار جاهد، بهروز؛ "نظریه زمان در فلسفه ابن‌سینا"

·         پور‌جبارجاهد، بهروز؛ "نظریه مکان در فلسفه ابن‌سینا"

·         توازیانی، زهره؛ "ابن‌سینا و اتهام انکار معاد جسمانی"

·         توازیانی، زهره؛ "نفی ماهیت از خدا و احکام و تابع آن در اندیشه ابن‌سینا"

·         جمالپور، بهرام؛ "دانش برین در دانشنامه پور سینا"

·         جوادی آملی، عبدالله؛ "نظر ابن‌سینا درباره نبوت"

·         جهانبخش، جویا؛ "ابن‌سینا و تشیع دوازده‌امامی، نیم نگاهی به توفیق‌التطبیق"

·         جهانی، جهانبخش؛ "علم خداوند در حکمت مشاء"

·         حسینی، سیدحسن؛ "پیوند حس و عقل در فلسفه مشا"

·         حقانی، حسین؛ "عقل و ویژگی‌های آن و دیدگاه ابن‌سینا"

·         حقانی‌زنجانی، حسین؛ "براهین ابن‌سینا در اثبات وجود روح"

·         حقانی‌زنجانی، حسین؛ "برهان چهارم و پنجم ابن‌سینا در اثبات وجود نفس انسانی"

·         حقانی‌زنجانی، حسین؛ "پژوهشی در آثار ابن‌سینا در مورد اثبات روح"

·         حمید، حمید؛ "ابن‌سینا، ازلیت عالم، خلق مدام و نفی آفرینش"

·         حمید، حمید؛ "روش در معرفت‌شناسی ابن‌سینا"

·         خادمی، حمیدرضا؛ "سعادت و شقاوت در حیات جاویدان از نگاه ابن‌سینا"

·         خادمی، حمیدرضا؛ "کارکرد متخیله در دریافت امور غیبی از دیدگاه ابن‌سینا"

·         خادمی، عین‌الله؛ "بررسی دیدگاه شیخ‌الرئیس درباره مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد نظام فیض"

·         خالدیان، محمدعلی؛ "خردپژوهی و فلسفه ابن‌سینا"

·         خدری، غلام‌حسین؛ "ابن‌سینا و اتحاد عاقل و معقول"

·         خلیلی، اکرم؛ "جایگاه گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه ابن‌سینا"

·         خلیلی، اکرم؛ اکبری، رضا؛ "ابن‌سینا فیلسوف عقل؛ ایمان گرا"

·         خندان، علی‌اصغر؛ "معرفت عقلی و شناخت نظری نزد ابن‌سینا"

·         خوانساری، محمد؛ "الهیات از نظر ابن‌سینا"

·         داداشی، ایرج؛ "صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکای آرای ابن‌سینا"

·         دادبه، اصغر؛ انواری، سعید؛ "ابن‌سینا و فلک محدد الجهات"

·         دادجو، ابراهیم؛ "تمهیدی بر انتشار و عرضه قریب الوقوع ویرایش و ترجمه فنی الالهیات شیخ‌الرئیس ابن‌سینا"

·         داناسرشت، اکبر؛ "ابطال حس مشترک که ابن‌سینا معتقد بوده است"

·         داناسرشت، اکبر؛ "حس لامسه، عقیده ابن‌سینا در روان‌شناسی شفا"

·         دانشیار، مهدی؛ اسلامی‌راد، لاله؛ "رعد و برق از نگاه ابن‌سینا"

·         دولتشاهی، غلام‌حسین؛ "مقام ابن‌سینا در فلسفه"

·         دیباجی، محمدعلی؛ "نوآوری‌های ابن‌سینا در علم النفس"

·         ذبیحی، محمد؛ "اتحاد مفهومی و مصداقی ذات‌وصفات واجب تعالی از دیدگاه ابن‌سینا"

·         ذبیحی، محمد؛ خادمی، حمیدرضا؛ "تحلیل و بررسی براهین ابن‌سینا در عدم تجرد خیال"

·         ذبیحی، محمد؛ خادمی، حمیدرضا؛ "جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی"

·         ذوفقاری، شهاب‌الدین؛ "ابن‌سینا و گستره علم الهی"

·         ذهبی، عباس؛ "ساختار برهان سینوی و نقد و بررسی عدله آن"

·         رصافی، انور؛ "دلایل شیعه امامی بودن ابن‌سینا"

·         رضایی، رحمت الله؛ "حدس و جایگاه آن از دیدگاه ابن‌سینا"

·         رضایی، محمدجواد؛ "بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا در طبقه‌بندی علوم"

·         زارع، محمد؛ "درباره الحکمت المشرقیه ابن‌سینا"

·         زیبا‌کلام‌مفرد، فاطمه؛ حیدری، سمیرا؛ "بررسی دیدگاه ابن‌سینا در باب تعلیم و تربیت (مبانی، اصول، اهداف، محتوا، روش)"

·         ساجدی، علی محمد؛ "نحوه فاعلیت حق تعالی از منظر ابن‌سینا"

·         سپهری، مهدی؛ "بررسی معناشناختی تلقی ابن‌سینا از موضوع الهیات در"الهیات شفا"

·         سلیمانی امیری، عسگری؛ "اثبات علم و نفی سفسطه در معرفت (بازسازی برهان ابن‌سینا و آثار آن)"

·         سیاسی، علی‌اکبر؛ "نفس و بدن و رابطه‌ی آنها با یکدیگر"

·         شاهوردی، محمد؛ "جوهر و عرض دریچه‌ای به حکمت مشاء"

·         شاهوردی، محمد؛ "هیولی و صورت دریچه‌ای به حکمت مشاء"

·         شجره، حسین؛ "چند نکته راجع به رساله‌نفس ابوعلی‌سینا"

·         شیرزاد، امیر؛ "الهیات خاص در فلسفه ابن‌سینا (قسمت اول)"

·         شیرزاد، امیر؛ "الهیات خاص در فلسفه ابن‌سینا (قسمت دوم)"

·         شیرزاد، امیر؛ "الهیات خاص در فلسفه ابن‌سینا (قسمت سوم)"

·         شیرزاد، امیر؛ "ملاک‌های اتصاف الهی در فلسفه ابن‌سینا"

·         صفا، ذبیح الله؛ "اشتباه در فهم عبارات ابن‌سینا"

·         صلواتی، عبدالله؛ "شرح الهیات"

·         عابدی‌شاهرودی، علی؛ "ادوار و اصول فلسفه‌مشاء"

·         عابدی شاهرودی، علی؛ "درآمدی بر شرح و نقد نظریه ابن‌سینا درباره عقل عملی"

·         جمال‌زاده، عبدالرضا؛ "تغییرات و تطورات برهان صدیقین"

·         عبدی، حسن؛ "تقریر ابن‌سینا از برهان صدیقین"

·         عروتی موفق، اکبر؛ "واجب‌الوجوب از دیدگاه ابن‌سینا"

·         علمی، قربان؛ "ابن‌سینا و فلسفه دین"

·         فصاحی، محسن؛ "گزارش جامع ابوالعباس لوکری از فلسفه مشاء"

·         فعالی، محمدتقی؛ "سه خلاف مشهور در باب آرای فلسفی ابن‌سینا"

·         قوام‌صفوی، مهدی؛ "بیرونشد ابن‌سینا از شک‌گرایی"

·         قوام صفری،  مهدی؛ "معرفت تجربی از دیدگاه"

·         قوام صفری، مهدی؛ "معرفت یقینی از دیدگاه ابن‌سینا"

·         کدیور، محسن؛ شکوری، نرگس؛ "جایگاه وجود‌شناختی‌و معرفت‌شناختی عقل‌فعال در فلسفه‌ مشا

·         گدازگر، حسین؛ "داستان‌های رمزی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا"

·         محقق داماد، مصطفی؛ "نظریه عقل در فلسفه ابن‌سینا"

·         محمدرضایی، محمد؛ "وحدت و کثرت از دیدگاه ابن‌سینا"

·         محمدی، مقصود؛ "رساله المجالس سبعه ابن‌سینا"

·         محمدی‌کیا، طیبه؛ "مفهوم نبی و جایگاه آن در فلسفه اسلامی"

·         مرحبا، محمدعبدالرحمن؛ ترجمه اکبر فایدئی؛ "تأملی در فلسفه ابن‌سینا"

·         مستقیمی، مهدیه‌السادات؛ "بررسی تطبیقی نظریه ابن‌سینا در باب طبقه‌بندی علوم"

·         موریس، جیمز دبلیو؛ مترجم مهرداد مهدوی دانش‌ور؛ "فیلسوف-پیامبر در فلسفه سیاسی ابن‌سینا"

·         موسویان، سیدحسین؛ "ماهیت از دیدگاه ابن‌سینا"

·         نصر، سید حسین؛ "خودآموز حکمت مشاء"

·         نصر، سید حسین؛ "دستاوردهای ابن‌سینا در حوزه علم و خدمات او به فلسفه آن"

·         نصر، سید حسین؛ "دستاوردهای ابن‌سینا در حوزه علم و سهم وی در فلسفه علم"

·         النقیب، عبدالرحمان؛ ترجمه نامدار رحیمی؛ "دیدگاه‌های تربیتی ابن‌سینا"

·         نوبخت، بیژن؛ "وحدت و کثرت وجود در فلسفه ابن‌سینا"

·         نورانی، عبدالله؛ "تصحیح شرح خطبه غرای ابن‌سینا"

·         یوسف ثانی، محمود؛ "الحاشیه علی الهیات الشفاء"

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید