·         اکبر فراهانی، اکرم؛ "جوهر و عرض سینوی در پیکر شاعرانه"

·         امام‌زاده، سیداحمد؛ مجدم، محمد‌حسین؛ "نگاهی به آفریده‌های شعری شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا؛ اشعار فارسی"

·         تاج‌بخش، اسماعیل؛ "تحلیلی فشرده از رسالة‌الطیر ابن‌سینا"

·         جلالی، علیرضا؛ "ساختار گنوسی قصیده عینیه ابن‌سینا"

·         خوئی (زریاب)، عباس؛ "قصیده‌ای از ابن‌سینا"

·         درگاهی کرمانی؛ "چکامه ابن‌سینا"

·         دستگردی، محمدوحید؛ "چکامه ابن‌سینا"

·         رئوفی‌مهر، محمد؛ "ترجمه قصیده عینیه ابن‌سینا"

·         رفعت‌جو، حامد؛ "استنباطی از رسالة‌الطیر ابن‌سینا در اشعار رمانتیک پوشکین"

·         ساسانی، فرهاد؛ "پژوهش‌ها و نگرش‌های زبانی و زبانشناختی ابن سینا"

·         سپنتا، ساسان؛ "ابن‌سینا و ابتکارات زبانشناسی"

·         طاهری، علی؛ "ابن‌سینا و شعر تعلیمی"

·         کریمی زنجانی‌اصل، محمد؛ "گذری بر عاشقانه‌ای از ابن‌سینا"

·         محمودی بختیاری، بهروز؛ "ویژگی‌های زبانی متن دانشنامه علائی ابن‌سینا"

·         میرزایی، فرامرز؛ طاهرنیا، علی‌باقر؛ "نوآوری علمی و تقلید ادبی در سروده‌های ابن‌سینا"

 

تطبیقی

o        ابن‌سینا - خیام

·          خلیفه، بهمن؛ "طربخانه و دو رساله از خیام"

 

o        ابنسینا - غزالی - عطار

احمدی، ویدا؛ "مفهوم کیمیاگری به مثابه هنر. سه روایت از داستان پرندگان به قلم ابن‌سینا، محمدغزالی و عطار"

 

o        ابنسینا - فارابی

شعبانی، محمدرضا؛ "بررسی اجمالی رباعیات فارابی و ابن سینا؛ یک، دو، سه نادان که چنین می دانند"

 

      o        ابن‌سینا - فارابی - ابن رشد

·      ایناتی، شمس؛ عمران، السید؛ ترجمه شیرین‌دخت دقیقیان؛ "آراء فارابی، ابن‌سینا و ابن‌رشد درباره شعر"

 

o        ابنسینا - فردوسی

·      هگماتانی، فرزانه؛ "فردوسی و ابن‌سینا در اتحاد شوروی"

·      جلالی، علیرضا؛ "مقایسه قصیده عینیه ابن‌سینا با بیژن و منیژه فردوسی"

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید