بایگانی مقالات

شامل

بایگانی پزشکی 1401

دی (1)

بایگانی پزشکی 1400

تیر (2)

بایگانی پزشکی 1398

اسفند (2)
دی (1)
آذر (2)
شهریور (2)

بایگانی پزشکی 1396

اسفند (2)
شهریور (1)

بایگانی پزشکی 1394

فروردین (1)

بایگانی پزشکی 1393

اسفند (1)
آذر (1)

بایگانی پزشکی 1392

اردیبهشت (1)

بایگانی پزشکی 1390

دی (1)
خرداد (1)

بایگانی پزشکی 1388

آبان (22)

 

۱۴۴) "Ibn Sina's Medical Doctrines"؛

دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

۶۵) "الارجوزه فی‌الطب ( اشعار طبی ابن سینا )"

شاداب شاه‌علی یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸

 

۶۳) "نقش ابوعلی‌سینا در تولید مدارک پزشکی"

آذر کبیرزاده یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید