بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

قیاس وجود و عدم در اندیشه ابن سینا و تفکر غزالی

دکتر زهرا ماحوزی - یازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

بنیان فکری ابن‌سینا، غزالی و عطار در رسایل‌الطیور چیست؟

دکتر مهدی محبتی - دهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

سه‌گانه‌ای که نگره ابن‌سینا را برای ما روشن می‌کند

دکتر مهدی محبتی - نهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید