آرشیو آلبوم ها

شامل
متحف مرقد ابن سینا

متحف مرقد ابن سینا

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
avicennaseries

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
سیرة ابن‌سینا

بوعلی سینا

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
هل تعرف جالینوس العالم الاسلامی ؟

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
إبن سینا... أمیر الأطباء

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
العهد الذهبی للعلوم فی البلاد الإسلامیة

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
من طرح نظریة دوران الارض حول نفسها قبل غالیلو ؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
إبن بطوطة سید الرحالة على مر العصور

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
هل تعرف مؤسس علم الکیمیاء ؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
ابو نصر محمد الفارابی

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
ماذا تعرف عن رائد علم البصریات ؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
بماذا اشتهر ابن خلدون ؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
أبو الجراحة الحدیثة

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
من هو مؤسس مرصد ومکتبة مراغة الشهیرة؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
أستاذ الحساب... أبو الوفاء البوزجانی

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
عبقریة الهندسة المیکانیکیة

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
عمر الخیام ... الشاعر الفیلسوف

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
من هو مکتشف الدورة الدمویة الصغرى؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
شیخ بهایی

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
حنین بن إسحاق

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
أول وزیر للتعلیم فی تاریخ الإسلام

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
من هو مؤلف کتاب الفهرست؟

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید