بایگانی مقالات

شامل

۱۸۴) "ابن‌سینا و ابتکارات زبانی"

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

 

 

۱۸۲) "ابن‌سینا فیلسوف بزرگ ایران زمین"

یعسوب عباسی علی‌کمر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

۱۷۷) "Avicenna Biography"

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید