بایگانی مقالات

شامل

 

 

۱۸۸) "مقایسه دیدگاه ارسطو و بزرگمهر درباره شیوه برخورد با دشمنان"؛ وحید سبزیان پور

میراث مکتوب - همرنگی با جماعت، انعطاف در شرایط سخت و سازش با وضعیت موجود، ممکن است یک جنبۀ افراطی و منفی داشته باشد که موجب قربانی شدن ارزش های اخلاقی و انسانی گردد و در عین حال، ناسازگاری و عدم انعطاف ممکن است نتایج هولناکی داشته باشد. در این نوشتار منظور ما جنبۀ منفی سازگاری با محیط به قیمت زیر پا گذاشتن ارزش ها نیست بلکه مقصود قابلیتی است که فرد در سایۀ آن می تواند خود را با شرایط سخت تطبیق دهد و در حوادث تلخ زندگی توان ادامۀ حیات داشته باشد و بتواند در ناملایمات، آرامش خود را حفظ کند و از مواهب حیات محروم نگردد. یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

 

 

۱۸۶) "تفسیر فلسفی آیه نور از منظر ابن‌سینا"؛ محمد سالم محسنی

آیه نور، آیه‌ی 35 سوره نور است. خداوند متعال در این آیه خود را نور آسمان‌ها و زمین خوانده و برای آن تمثیل محسوس آورده و از مفاهیمی همچون مشکات، مصباح و زجاجه استفاده کرده است. مفسران در تفسیر آیه دیدگاه‌های مختلف ابراز نموده و فرازهای آن را بر مصادیق گوناگون تطبیق کرده‌اند؛ اما تفسیر آن از دید فیلسوف اسلامی ابن‌سینا نیز به دور نمانده و آن را بر اساس مبانی فلسفی خود به مراتب عقل نظری تطبیق کرده است. در این نوشتار، تفسیر فلسفی شیخ‌الرئیس از این آیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

 

۱۸۵) " چیستی سعادت انسانی از منظر ارسطو"؛ ظاهر یوسفی

مسئله سعادت یکی از مسائل کهن و بنیادین نظام‌های اخلاقی و فلسفه اخلاق است. در نظام اخلاقی ارسطو همچون بسیاری از متفکران یونانی، سعادت اصل بنیادین است. این خلاصه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین این مسئله از منظر ارسطو پرداخته است. ارسطو با استفاده از مبادی و اصول تعالیم فلسفی خود در توصیف سعادت انسانی، آن را «خیر برین» دانسته و معتقد است که مصداق آن را باید در کارکرد ویژه‌ی انسانی، یعنی آن‌چه انسان را از سایر جانداران تمایز می‌بخشد، جست‌وجو نمود. کارکرد خاص انسان مطابق با برترین بخش وجودش (صورت نطقی)، فعالیت عقلی است؛ پس باید سعادت و خیر برین او نیز در همین زندگی باشد. البته نه در هر زندگی عقلی، بلکه در زندگی عقلی مطابق با «فضیلت». امّا از آن‌جا که انسان موجودی است روان‌تنی، نفس انسانی صورتِ صورت‌ها است و عقل محض نیست؛ کارکرد او مطابق طبیعتش باید مرکب و دوگانه باشد. یعنی، همان‌گونه که برخوردار از قوه نطقی است، قوای جانداران پست‌تر از خود را نیز دارا است. او به‌سان گیاهان مشتهی و همچون حیوانات حسّاس است. انفعالات و شهوات بخش اندامی طبیعت او را می‌سازد؛ از این‌رو، ارسطو در نهایت سعادت انسانی را در تحقق دو سنخ فضیلت (فضیلت اخلاقی و فضیلت عقلی) می‌داند. یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید