بایگانی مقالات

شامل

هوش و خرد و نسبتشان با زمان - بخش سوم تا پنجم

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

 

هوش و خرد و نسبتشان با زمان - بخش اول و دوم

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

 

اندیشه اشراقی - بخش دوم و پایانی

به مناسبت روز شیخ اشراق - دکتر علی‌اصغر حلبی چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

 

نفس قمر، شمس روح (شرح رساله الابراج یا کلمات ذوقیه شیخ اشراق) - بخش سوم و پایانی

یادداشت؛ به مناسبت بزرگداشت شیخ اشراق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

 

نفس قمر، شمس روح (شرح رساله الابراج یا کلمات ذوقیه شیخ اشراق) - بخش دوم

یادداشت؛ به مناسبت بزرگداشت شیخ اشراق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

 

نفس قمر، شمس روح (شرح رساله الابراج یا کلمات ذوقیه شیخ اشراق) - بخش نخست

یادداشت؛ به مناسبت بزرگداشت شیخ اشراق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

 

اندیشه اشراقی - بخش نخست

به مناسبت روز شیخ اشراق - دکتر علی‌اصغر حلبی سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید