بایگانی مقالات

شامل

مقابله با غرب موقوف به شناخت ذات و امکان­‌های وجودی آن است

رضا داوری اردکانی - رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

 

"تاثیر ابن سینا بر جنبش های علمی و عقلی هندوستان"

سید اطهر عباس رضوی دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

 

"زیبایی‌شناسی بوعلی"

دکتر حسن بلخاری ـ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینادکتر حسن بلخاری چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید