بایگانی مقالات

شامل

هند، ایران و ابوریحان

دکتر حسن بلخاری به مناسبت ۱۳ شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

 

فلسفه خیال در آرای ابن‌سینا - بخش چهارم تا ششم (پایانی)

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

 

فلسفه خیال در آرای ابن‌سینا - بخش اول تا سوم

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

 

هوش و خرد و نسبتشان با زمان - بخش ششم و هفتم (پایانی)

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

 

هوش و خرد و نسبتشان با زمان - بخش سوم تا پنجم

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید